The Little Book of Iron Man (Roy Thomas) - book / album | Folio